Regulamin Internetowego Programu Partnerskiego PROFI CREDIT

powrót do strony głównej

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Organizator – PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000518190, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 5472151080, o kapitale zakładowym 793 951 000 PLN, adres e-mail:partner@proficredit.pl.

2. Partner – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą lub osoba prawna, podejmująca działania w zakresie emisji materiałów reklamowych, realizacji kampanii marketingowych, pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio od osoby przekazującej swoje dane w celach marketingowych Organizatora, także współpracująca z Wydawcami w w/w celach.

3. Strona Partnera – witryna internetowa pozostająca w uprawnionej dyspozycji Partnera w zakresie umożliwiającym realizację umowy Internetowego Programu Partnerskiego.

4. Baner – to umieszczony na Koncie Partnera internetowy baner reklamowy lub link kierujący Klientów na określoną stronę z formularzem kontaktowym (tzw. landing page).

5. Klient – osoba fizyczna (konsument) potencjalnie zainteresowana ofertą Organizatora tj. zawarciem Umowy Pożyczki.

6. Portal – witryna Internetowego Programu Partnerskiego umożliwiająca dokonanie Rejestracji oraz logowanie do Konta Partnera za pomocą loginu i hasła.

7. Konto Partnera – indywidualne konto Partnera w Portalu umożliwiające Partnerowi dostęp do istotnych informacji związanych z realizacją Internetowego Programu Partnerskiego.

8. Umowa Pożyczki – umowa kredytu konsumenckiego zawierana z Klientem.

9. Wydawca – osoba fizyczna prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Partnerem w zakresie pozyskiwania Kontaktów.

10. Kontakt – pakiet danych osobowych Klienta zainteresowanego ofertą Organizatora.

11. Wniosek – wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Klienta, którego dane zostały przekazane w ramach Kontaktu.

12. Landing Page – strona internetowa udostępniona przez Organizatora, na której znajduje się formularz umożliwiający Klientowi pozostawienie Kontaktu.

13. Pośrednictwo finansowe – szereg czynności faktycznych i prawnych prowadzących do zawarcia przez Klienta Umowy Pożyczki z Organizatorem lub z bankiem.

14. Pośrednik Finansowy – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna związana z Organizatorem umową o Pośrednictwo finansowe w sprzedaży pożyczek.

15. API – udostępniony przez Organizatora interfejs, pozwalający na przesyłanie danych pomiędzy systemami i bazami danych. Jego specyfikacja, w tym opisany zestaw reguł wymiany danych, znajduje się pod adresem https://linkd.pl/zrfp.

16. E-mail – adres poczty elektronicznej udostępniony przez Partnera w Koncie Partnera, a służący do przekazywania informacji związanych z udziałem w IPP.

17. Rejestracja – rezultat czynności faktycznych i prawnych polegających na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu Regulaminu podjętych przez Partnera i zakończonych aktywacją Konta Partnera.

18. Umowa – umowa Internetowego Programu Partnerskiego w zakresie pośrednictwa w procesie sprzedaży produktów Organizatora, zawierana w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem i Partnerem i określająca ramowe zasady współpracy.

19. Przystąpienie do Internetowego Programu Partnerskiego – nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem powstałe w wyniku zawarcia Umowy i dokonania Rejestracji oraz założenia Konta Partnera.

20. Regulamin – niniejszy regulamin Internetowego Programu Partnerskiego.

Zasady Internetowego Programu Partnerskiego

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane z Internetowym Programem Partnerskim.

2. Dokonując Rejestracji należy podać w formularzu rejestracyjnym dane, które w będą służyć do realizacji wszystkich niezbędnych obowiązków wynikających ze współpracy stron w ramach Internetowego Programu Partnerskiego, w tym również do wypłaty Partnerowi wynagrodzenia.

3. Partner przesyła Kontakty:

a) poprzez Landing Page Organizatora,

b) poprzez API.

4. Partner zobowiązuje się:

a) wykorzystywać wyłącznie materiały reklamowe udostępnione przez Organizatora w Koncie Partnera, nie dokonywać w nich jakichkolwiek zmian, w szczególności w zakresie graficznej prezentacji Banera i adresie strony, do której Baner odnosi,.dbać o dobry wizerunek Organizatora,

b) nie publikować na Stronie Partnera treści (tekstu i grafiki), których publikacja jest niezgodna z przepisami prawa lub których prezentacja mogłaby narazić na uszczerbek wizerunek Organizatora,

c) zapewnić odpowiednie stosowanie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, także przez Wydawców pozyskujących Kontakty na rzecz Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej łączącej Partnera z Wydawcami. Parter odpowiada za działania Wydawców jak za swoje własne. Partner oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność prawną, jaka może wiązać się z naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie lub naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarówno przez Partnera, jak i współpracujących z nim Wydawców. Partner oświadcza, iż przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich wysuwane w związku z naruszeniem tych zasad i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i innych,

d) zapoznać się z pełnym opisem i specyfikacją produktów oferowanych przez organizatora,

e) nie prowadzić jakichkolwiek działań, które w sposób nieuczciwy powodują bądź mogą powodować zwiększenie wynagrodzenia Partnera i/lub Wydawcy,

f) nie wykorzystywać kopii lub jakiegokolwiek elementu stron internetowych należących do Organizatora,

g) nie wykorzystywać w ramach kampanii w wyszukiwarkach internetowych słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Organizatora bez uzyskania jego uprzedniej zgody,

h) nie żądać opłat od Klientów, którzy pozostawiają swoje dane osobowe na Stronie Partnera, Wydawcy lub na Stronie Organizatora,

i) nie wypłacać jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Klientów, którzy pozostawiają swoje dane osobowe na Stronie Partnera, Wydawcy lub Organizatora,

j) w ramach korzystania z Portalu nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych, treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych,

k) nie zamieszczać reklam na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi prawa i normami obyczajowymi, którymi są w szczególności: treści obraźliwe, porno, nienawiść, dyskryminacja rasizm, prawa własności i prawa intelektualne,

l) nie tworzyć profili związanych z nazwą Organizatora w portalach społecznościowych.

5. Partnerem nie może zostać osoba, która jednocześnie jest Pośrednikiem Finansowym czy krewnym lub powinowatym Pośrednika Finansowego. Osobie tej nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności na rzecz Organizatora.

Wynagrodzenie Partnera

1. Z tytułu realizacji działań akwizycyjnych Partnera tj. pozyskiwania Kontaktów, Partner uzyskuje prawo do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego. Prowizja obliczana jest według zasad opisanych w Koncie Partnera stanowiących integralną część umowy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach naliczania prowizji, w takim przypadku Organizator każdorazowo informuje Partnera o aktualnych warunkach prowizji poprzez:

a) zamieszczenie na Koncie Partnera obowiązującego modelu i stawki prowizyjnej oraz

b) wysłanie informacji o zmianie modelu i/lub stawki na wskazany w Koncie Partnera adres Email.

3. Zmiana modelu i/lub stawki prowizyjnej wchodzi w życie nie wcześniej aniżeli po upływie dwóch pełnych dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości na adres Email. Przekazanie Kontaktów Organizatorowi po upływie tego terminu oznacza akceptację zmian przez Partnera.

4. Zmiana zasad naliczania prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.

5. Informacje niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc są dostępne na Koncie Partnera.

6. W celu prawidłowego naliczenia prowizji Partner zobowiązany jest do korzystania z materiałów reklamowych i linku udostępnionego w Koncie Partnera bez jakiejkolwiek modyfikacji. W przypadku dokonania zmian lub niezastosowania się do opisanych w punkcie zasad prowizja z przyczyn technicznych nie zostanie naliczona, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej wypłaty.

7. W przypadku podejrzenia rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji należnej Partnerowi, a w przypadku stwierdzenia istnienia naruszenia Organizator będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia lub jego części związanej z naruszeniem. Za rażące naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności: podejmowanie pozornych czynności mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Partnera, przekazywaniu nieprawdziwych danych, przekazywaniu danych osób nie zainteresowanych zawarciem Umowy Pożyczki, a także inne czynności służące do nieuczciwego podniesienia wynagrodzenia prowizyjnego. W powyższych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do Konta Partnera.

8. Wynagrodzenie Partnera jest płatne w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowej faktury wystawionej przez Partnera, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w formie elektronicznej na zasadach wskazanych w Umowie. W przypadku, gdy krajem rezydencji podatkowej Partnera nie jest Polska, termin płatności faktury biegnie od daty doręczenia Organizatorowi oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez organ administracji podatkowej właściwy miejscowo dla Partnera.

9. Partner zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o zasadach oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia prowizyjnego.

Funkcjonowanie Konta Partnera oraz Portalu

1. Założenie Konta Partnera umożliwia Partnerowi w szczególności dostęp do:

a) opisu aktualnych zasad naliczania prowizji Partnera,

b) zestawienia zawierającego dane statystyczne dotyczące Kontaktów przekazywanych Organizatorowi przez Partnera oraz ilości spisanych Wniosków, a także zawartych i wypłaconych Umów Pożyczek,

b) zestawienia zawierającego dane statystyczne dotyczące Kontaktów przekazywanych Organizatorowi przez Partnera oraz ilości spisanych Wniosków, a także zawartych i wypłaconych Umów Pożyczek,

d) Banerów oraz innych materiałów reklamowych,

e) formularza aktualizacji danych Partnera.

2. Założenie Konta Partnera jest niezbędne w celu Przystąpienia do Internetowego Programu Partnerskiego. Założenie Konta Partnera jest bezpłatne.

3. Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera.

4. W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Partnera urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies. Niektóre funkcje mogą być niedostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione, jeżeli Partner nie ma włączonej obsługi plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się na https://proficredit.pl/polityka-cookies/

5. Partner zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do Konta Partnera. Partner przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie osobom trzecim danych dostępowych wiązać może się z zagrożeniami w postaci ujawnienia poufnych danych osobom nieuprawnionym.

6. Partner zobowiązany jest dbać o aktualność jego danych identyfikacyjnych zamieszczonych w Koncie Partnera. Zamieszczone tam dane są uważane za aktualne, a posłużenie się nimi przez Organizatora jest skuteczne prawnie, w szczególności w odniesieniu do adresu E-mail.

7. Organizator dołoży wszelkich starań, by funkcjonalności Internetowego Programu Partnerskiego były realizowane w sposób należyty, a ewentualne wprowadzanie zmian będzie następować w sposób jak najmniej zakłócający ich prawidłowe funkcjonowanie.

Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Partnera przetwarzanych w związku z realizacją Programu Partnerskiego. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Partner może skontaktować się z Organizatorem lub z Inspektorem:

a) listownie: ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,

b) telefonicznie: 33 496 00 60 lub 33 499 60 00

Organizator przetwarza dane Partnera zawarte w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją Internetowego Programu Partnerskiego. Dodatkowo Organizator przetwarza dane Partnera w celu wynikających z obowiązków prawnych oraz prawnie uzasadnionych interesów takich jak dochodzenie i obrona przed roszczeniami czy zapobieganie oszustwom. Każdy Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych – prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie o nazwie Zasady Ochrony Danych Osobowych Partnerów PROFI CREDIT Polska S.A. dostępnych na stronie https://partner.proficredit.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/

2. W związku z działaniami wskazanymi w § 2 ust. 3 pkt a.) Regulaminu – Banery i materiały reklamowe będą zawierać link, którego kliknięcie odsyła Klienta do strony internetowej Landing Page Organizatora. Organizator staje się administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą Landing Page.

3. W związku z działaniami wskazanymi w § 2 ust. 3 pkt b) Partner oświadcza, że pozyskiwanie danych osobowych przesłanych Organizatorowi za pomocą API odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), a Partner jest administratorem wyżej wymienionych danych osobowych w związku z czym dopełnił/dopełni wszelkich wymogów ustawowych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Partner oświadcza, że uzyskał od osoby przekazującej swoje dane osobowe zgodę na udostępnienie tych danych Organizatorowi w celach marketingowych, zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wymogami art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne oraz Art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Partner zobowiązany jest w szczególności do przekazania Organizatorowi jedynie takich danych Klientów, którzy prawidłowo udzielili zgody na kontakt z Organizatorem. Partner zobowiązany jest w każdym czasie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia treści zgód pobranych przez Partnera oraz dowodu potwierdzającego fakt udzielenia zgody przez Klienta w odniesieniu do danych przekazanych Organizatorowi w ramach Kontaktu. Partner zobowiązany jest do informowania Organizatora o każdorazowym cofnięciu zgody przez Klienta nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.

Reklamacje

1. Partner może zgłosić reklamację w związku z działaniem Internetowego Programu Partnerskiego drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy rozpatrzenia reklamacji będzie wymagać zgromadzenia dodatkowej dokumentacji bądź innych szczególnych ustaleń.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, istotnej zmiany oferty lub nowych funkcjonalności Organizatora, treść Regulaminu może ulec zmianie. Organizator, przynajmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, powiadomi Partnera drogą elektroniczną na adres E-mail o zmianie jego treści, a nowa treść Regulaminu zostanie udostępniona przez jego umieszczenie na Portalu. Korzystanie przez Partnera z Portalu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem przez nich akceptacji. W okresie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie Partner może w formie pisemnej złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Internetowym Programie Partnerskim. W takim przypadku współpraca stron ustaje i Umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie https://proficredit.pl/regulaminy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Partnera poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z lokalizacji, w której został udostępniony.

Dołącz do Programu Partnerskiego
PROFI CREDIT
i zacznij zarabiać już dziś!