Zasady Ochrony Danych Osobowych
Partnerów Internetowego Programu Partnerskiego

powrót do strony głównej

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie (03-291) ul. Św. Wincentego 93/5, NIP: 5472151080. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:
a) listownie: ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
b) telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i okresach czasu:

a) aby wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy takie jak potwierdzenie Twojej rejestracji w Programie Partnerskim oraz przygotować dla Ciebie umowy Programu Partnerskiego; w przypadku nie dokończenia rejestracji lub nie zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni;
b) aby zrealizować działania niezbędne do wykonania umowy – przez okres niezbędny do wykonania czynności związanych z realizacją jej postanowień, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów;
c) aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi w szczególności jest realizacja obowiązków dla celów podatkowych, udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
d) aby realizować nasze usprawiedliwione interesy takie jak: dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom czy przygotowanie analiz i statystyk związanych z monitorowaniem świadczonych usług – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wygenerowania umowy.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, prawnych, archiwizacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;
b) podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej, biegli rewidenci.

Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej;
c) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody – masz prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
d) jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi;
e) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przystąpienia do Internetowego Programu Partnerskiego. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi przystąpienie do Internetowego Programu Partnerskiego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)

Dołącz do Programu Partnerskiego
PROFI CREDIT
i zacznij zarabiać już dziś!