Formularz rejestracyjny

powrót do strony głównej

Dane do logowania

Czy posiada Pan/Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Czy posiada Pan/Pani prawo do emerytury?

Okres na jaki zostało przyznane prawo do emerytury:

Czy posiada Pan/Pani prawo do renty?

Okres na jaki zostało przyznane prawo do renty:

Czy posiada Pan/Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji / znaczny stopień niepełnosprawności

całkowita niezdolność do pracy / umiarkowany stopień niepełnosprawności

częściowa niezdolność do pracy / lekki stopień niepełnosprawności

Okres na jaki została orzeczona niepełnosprawność:

Sytuacja ubezpieczeniowa

Czy posiada Pan/Pani status ucznia/studenta?

Czy jest Pan/Pani zatrudniony/-a?

Moje wynagrodzenie jest:

Pracuję w wymiarze:

Obecnie przebywam na:

Okres urlopowy:

Pracuję od:

Moje wynagrodzenie jest:

Dane kontaktowe

Czy jesteś zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)?

Czy adres zamieszkania jest taki sam, jak adres zameldowania?

Czy adres do korespondencji jest taki sam, jak adres zameldowania?

powrót